Regulamin usługi „Zakupy na telefon”
 


I Informacje ogólne:


1. Usługa realizowana jest przez „DS” Znamirowska Sp. z o.o., z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 9, REGON 371031310 NIP 8191547876, zwanej dalej Sprzedawcą.


2. Usługa polega na telefonicznym Zamówieniu przez Klienta, zwanego dalej Zamawiającym, towaru w naszych sklepach. Zamawiający, po połączeniu z nr 17 2760 200, zamawia artykuły spośród dostępnego w naszych sklepach asortymentu, poza napojami alkoholowymi, po konsultacji z pracownikiem „DS”, odbierającym Zamówienie. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego, bądź faktury VAT, firma dostarcza na adres wskazany przez Zamawiającego. Niniejszym Zamawiający, zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi: "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin „Zakupów na telefon” „DS” Znamirowska Sp. z o.o., z siedzibą w Strzyżowie, 38-100 przy ul. Słowackiego 9 oraz wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Zamówienia (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)”. Dane Zamawiającego nie będą udostępniane przez „DS” Znamirowska Sp. z o.o. osobom trzecim. Zawarcie umowy kupna – sprzedaży należy traktować, jako akceptację powyższego oświadczenia.


 II Warunki dokonywania zakupów:

 1. Minimalna kwota zakupów towarów, od której realizowana jest usługa dowozu wynosi 50 zł.
2. Zamówienia najlepiej dokonywać w dzień poprzedzający planowaną dostawę zakupów.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w sklepie prowadzonym przez „DS” Znamirowska Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie, ul. Słowackiego 9, 38-100 Strzyżów, po akceptacji regulaminu przez Zamawiającego w momencie wystawienia paragonu fiskalnego bądź faktury VAT.
 4. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu lub z przyczyn uniemożliwiających realizację z winy Zamawiającego.
 5. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Sprzedawca dostarcza towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia oraz podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 7. Dostawa produktów realizowana jest w cenach obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Sprzedaż prowadzona jest jedynie w złotówkach.
 8. Oferta zakupów na telefon nie obejmuje wyrobów alkoholowych. Artykuły ustawowo objęte zakazem sprzedaży dla nieletnich mogą zamawiać jedynie Klienci pełnoletni. W celu weryfikacji pełnoletniości kurier ma prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego tę pełnoletniość. W szczególnych sytuacjach, kurier może odmówić wydania towaru osobie niepełnoletniej.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru oraz zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dowozu.
 10. Ze względu na nietrwałość produktów oraz wrażliwość na transport jedyną możliwą formą dostawy jest nasz kurier.
 11. Po przyjęciu zamówienia zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z Zamawiającym poprzez podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty za niego wraz z kosztami dowozu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 13. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.


 III Zasady płatności:

 1. Płatności Zamawiający dokonuje płacąc gotówką, bądź honorowanymi przez „DS” Znamirowska Sp. z o.o. bonami towarowymi. Przez pojęcie honorowanych bonów towarowych należy rozumieć Bony Towarowe „DS” Znamirowska Sp. z o.o. oraz Bony Sodexo (w innym przypadku Zamawiający proszony jest o uzgodnienie z odbierającym zamówienie czy posiadany bon jest honorowany przez Sklep).

 2. Zamawiający winien zadeklarować sposób zapłaty za dostarczony towar wraz usługą, a także poinformować przyjmującego Zamówienie o przysługujących mu prawach do rabatu, wynikających z posiadania karty stałego klienta „DS” Znamirowska Sp. z o.o., czy rabatów upustowych zadeklarowanych na bonach towarowych (rabaty nie obejmują kosztów dowozu) - jest to warunkiem realizacji Zamówienia.


 3. Na całkowity koszt usługi składa się wartość zakupionego towaru oraz opłata za dowóz tego towaru wynikająca z cennika. Nie realizujemy płatności kartami debetowymi, kredytowymi itp., Zakup bonami towarowymi realizowany jest do pełnej wartości bonu i w innym przypadku nie będzie wydawana Zamawiającemu reszta w gotówce.

 IV Dostawa i realizacja zamówień:


1. Opłata za dowóz:

 Na terenie Strzyżowa – dowóz jest bezpłatny,
 Od 5-10 km od Strzyżowa – koszt dowozu wynosi 15 zł,
Od 11-15 km od Strzyżowa – koszt dowozu wynosi 20 zł,
Od 15-20 km od Strzyżowa - koszt dowozu wynosi 25 zł,
Powyżej 20 km od Strzyżowa – opłata ustalana jest indywidualnie z Klientem.


 2. Realizacja zamówień:


PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 9:00-15:00
 SOBOTA 9:00-12:00
 NIEDZIELA - nie realizujemy zamówień


Pilne zamówienia realizujemy według indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.


 3. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w ustalonych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Zamawiającego lub za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.


 4. Przy dostawie Zamawiający proszony jest o sprawdzenie w obecności Dostawcy czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia zamówionego towaru, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia protokołu zwrotu.


 5. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 50 zł w celu wydania ewentualnej reszty.


 6. W celu weryfikacji pełnoletniości kurier ma prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego tę pełnoletniość. W szczególnych sytuacjach, kurier może odmówić wydania towaru osobie niepełnoletniej.


 7. Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.


 8. Towary sprzedawane są w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa.

 V Reklamacje

 1. Zamawiający przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera.

 2. Reklamacje można składać bezpośrednio u Kuriera lub niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Zamówieniem.


 3. Kurier ma obowiązek przyjąć jedynie uzasadnione reklamacje.


 4. Reklamacje niewynikające z rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a dostarczonym Towarem nie będą rozpatrywane w sytuacji, gdy dotyczą towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże owoce, warzywa, wędliny, mięso, ciasta itp.) oraz prasa.


 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego.
 O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

VI Ochrona danych osobowych

 1. Dostęp do danych osobowych oraz adresowych „DS” Znamirowska Sp. z o.o. ul. Słowackiego 9, 38-100 Strzyżów wykorzystuje po akceptacji oświadczenia przez Zamawiającego jedynie w celu wykonywania przedmiotowej usługi. Każdy Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, poprawiania bądź żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych po zgłoszeniu sprzeciwu w siedzibie firmy.


 VII Informacje końcowe

 1. „DS” Znamirowska Sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżowie przy ul. Słowackiego 9, REGON 371031310 NIP 8191547876 zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

VIII Kontakt

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy kontaktować się w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem 17 2760 200, bądź poprzez email: sklep@firma-ds.pl,